ENERJİ HUKUKU

ENERJİ HUKUKU

K&S Hukuk Bürosu, enerji varlıklarının satın alınması ve elden çıkarılması, lisans, izin ve ruhsat başvuruları dahil olmak üzere özellikle elektrik, petrol, ve gaz sektörlerinde çok çeşitli konularda aktiftir. Enerji dağıtım özelleştirme ihaleleri, petrol ve doğal gaz iletim hatları, enerji santralleri, güneş ve rüzgar enerjisi üretim lisansları, enerji sektöründeki birleşme & devralmalarla ilgili olarak müvekkillerimize ihtiyaçları çerçevesinde hukuki ve mali konularda geniş ölçekli danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


Büromuzun Yasal Danışmanlık Hizmetleri

o Petrol ve Doğalgaz
o Yenilenebilir enerji
o Madencilik
o Jeotermal enerji
o  Kamulaştırma

Petrol ve Doğalgaz
K&S Hukuk Bürosu, uluslararası transit petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri dâhil olmak üzere, petrol arama ve üretimi, doğal gaz ve LNG tedarik sözleşmeleri ile doğal gazın ithalatı, toptan satışı ve depolanması konularında kamu kurumlarına, inşaat şirketlerine, finans kuruluşlarına, yatırım fonlarına ve diğer yatırımcılara hukuki danışmanlık vermektedir.
Türkiye'de petrol piyasaları öteden beri özel sektör katılımına açık ve rekabet ortamının belirli ölçülerde sağlanmış olduğu bir piyasadır. Türkiye'nin hızla büyüyen enerji talebinin karşılanmasında önemli rol oynayan doğalgaz piyasası ise elektrik piyasasındaki gelişmelere paralel olarak serbestleşmiş ve rekabete açılmıştır. K&S Hukuk Enerji ekibi üyesi avukatlarımız bugüne kadar petrol ve doğalgaz piyasasında gerçekleştirilen birçok işlem ve projede görev almış ve ihale süreçleri ve ilgili mevzuat hakkında yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermiştir. Petrol piyasasında dağıtım ve depolama faaliyetleri ile doğalgaz piyasasında dağıtım, toptan satış ve ithalat faaliyetlerinde bulunan şirketler ile çalışmış olan Enerji ekibi Avukatlarımız, bu şirketlerin dahil olduğu birleşme ve devralma, yeniden yapılandırma projeleri ile faaliyet lisans ve izinlerin alınması, yenilenmesi, devredilmesi, piyasa özelinde yapılan alım-satım, taşıma, bağlantı ve bayilik anlaşmaları gibi konularda uzmanlık sahibidir.


Yenilenebilir Enerji
Türkiye'de özellikle son yıllarda artış gösteren rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları kapsamında K&S Hukuk Bürosu Enerji ekibi yerli ve yabancı yatırımcıların karar verme aşamasından başlayarak projelerin yapılandırılması, finansmanı ve işletilmesi aşamalarına ilişkin olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda avukatlarımız özellikle faaliyet lisanslarının ve diğer izinlerin alınması ve devri, piyasaya özgü teşvik ve muafiyet sistemleri, tarife uygulamaları ve kamulaştırma süreçlerine ilişkin yasal düzenlemeler konusunda uzmanlaşmış olup, bugüne kadar bu hususlarda çok sayıda hukuki görüş ve destek vermiştir.


Madencilik Hukuku
Enerji piyasası dışında ayrıca madencilik sektörü ve mevzuatı konusunda da uzman olan K&S Hukuk Bürosu Enerji ekibi üyesi Avukatlarımız maden arama ve işletme ruhsat ve izinleri, ruhsat devri, madencilik sektörüne özgü diğer işlemler ve bu sektörde faaliyet gösteren yatırımcıların dahil olduğu birleşme ve devralma ile yapılandırma işlemleri kapsamında madencilik hukuku konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.